<strong>Jak podzielić majątek po rozwodzie?</strong>

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Uncategorized

Jedną z konsekwencji rozwodu jest ustanie wspólności majątkowej. Byli małżonkowie stają wtedy przed koniecznością podziału wszystkiego, co wspólnie zgromadzili podczas trwania małżeństwa. Podział majątku Warszawa to trudny i dość długi proces. Można go przyspieszyć, ale warunkiem koniecznym jest to, że małżonkowie dojdą do porozumienia.

Co wchodzi w skład majątku w małżeństwie?

Wspólnota majątkowa obejmuje dobra zgromadzone przez małżonków wspólnie lub osobno od dnia zawarcia małżeństwa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której małżonkowie przed ślubem (lub w trakcie trwania małżeństwa) podpisali notarialną umowę dotyczącą rozdzielności majątkowej. Taka sytuacja to jednak ciągle rzadkość, a w powszechnej świadomości uznawana jest za brak zaufania w związku.

W przypadku braku umowy dotyczącej majątku wspólnota majątkowa obejmuje:

  • wynagrodzenie i inne dochody (z pracy zarobkowej i zgromadzonego majątku)
  • środki zgromadzone w funduszu emerytalnym
  • składki zgromadzone na koncie emerytalnym

Poza tym w trakcie trwania małżeństwa każdy z małżonków może gromadzić majątek, który nie wchodzi do wspólnoty, np.:

  • prawa autorskie i pokrewne
  • przedmioty nabyte w wyniku dziedziczenia, zapisu w testamencie lub darowizny
  • przedmioty osobiste, np. biżuteria, komputer
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania

Sposoby podziału majątku po rozwodzie

Zdarza się, że małżonkowie są zgodni co do podziału majątku wspólnego i udaje im się ustalić to między sobą bez udziału stron trzecich. Częściej jednak sprawy dotyczące podziału wspólnie zgromadzonych dóbr ciągną się latami. Dlatego dobrze jest najpierw przeprowadzić rozwód, a dopiero po jego orzeczeniu osobne postępowanie w sprawie podziału majątku.

Podział majątku u notariusza

W przypadku, gdy małżonkowie są zgodni co do tego, jak powinien wyglądać podział majątku Warszawa, mogą umówić w tej sprawie spotkanie z notariuszem. Zawierają wtedy umowę notarialną, w której wymieniają wspólny majątek i ustalają sposób jego podziału. Dodatkowo ustalają też ewentualne kwoty dopłat (np. w sytuacji gdy jedno z małżonków zostanie właścicielem wspólnego samochodu może spłacić połowę jego wartości drugiemu ze współmałżonków)

Podział majątku w sądzie

Jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia co do podziału majątku po rozwodzie, decyzję w tej sprawie podejmie sąd. W czasie toczącego się postępowania sąd powołuje biegłych, którzy wyceniają majątek i ustalają, kto, w jakim stopniu przyczynił się do jego powstania. Kosztami całego postępowania obciążone są strony – o tym, w jakim stopniu, decyduje sąd.

Postępowanie przed sądem może trwać nawet kilka lat, a jego przebieg zależy nie tylko od wzajemnych relacji małżonków, ale także wartości zgromadzonych dóbr i ich liczby.

Problemy związane z podziałem majątku po rozwodzie

Z podziałem majątku wiąże się szereg problemów, z którymi będą musieli zmierzyć się podsądni. Wiele z nich pojawia się wtedy, gdy małżonkowie mieli wspólny kredyt hipoteczny. Zgodnie z przepisami, bank nie rozdzieli kredytu pomiędzy obie strony, a małżonkowie cały czas za zobowiązanie odpowiadają solidarnie. Bank może zgodzić się na przepisanie kredytu na jedno z małżonków, ale nie ma takiego obowiązku.

Problematyczny bywa też podział firmy. Zdarza się, że małżonkowie nie chcą z niej rezygnować na rzecz drugiej strony. W praktyce jednak dzieli się ją tak, jak inne dobra. Jeśli byli małżonkowie nie są w stanie prowadzić jej wspólnie, jedno z nich musi się jej zrzec, a drugie go spłacić.

Dodaj komentarz